Henry Valentino

Henry Valentino
*23.05.1928

Autogrammadresse:

Henry Valentino
c/o Zett - Records
Wittelsbacher Str. 18
10707 Berlin

Kontakt: